Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacyverklaring Suikerarrangement

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Suikerarrangement, worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Hein & Associates gevestigd op de Nieuwegracht 47 te Utrecht, KvK nummer: 30203088, BTW nummer: NL814422822B01, Nederland. 
Suikerarrangement vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Suikerarrangement houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Suikerarrangement verwerkt voor de volgende doeleinden:

De over u bekende informatie kan door Suikerarrangement voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, etc. Deze informatie stelt Suikerarrangement in staat haar producten en diensten  steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door Suikerarrangement voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

Geverifieerde Members

Indien u zich aanmeldt voor de Geverifieerde Member status op Suikerarrangement.nl, dan geeft u Suikerarrangement toestemming om uw naam, geboortedatum en foto op de kopie van het door u verstrekte identiteitsbewijs te vergelijken met de gegevens, zoals u die heeft opgegeven of gewijzigd in uw profiel. Teneinde deze controle – ook na aanmelding – te kunnen uitvoeren, geeft u toestemming aan Suikerarrangement om de verstrekte kopie van uw identiteitsbewijs te bewaren, zolang u als Geverifieerd Member geregistreerd staat. Binnen 1 maand na afloop van uw Geverifieerd Member-lidmaatschap wordt de betreffende kopie van uw identiteitsbewijs door Suikerarrangement vernietigd. Bij een hernieuwde aanmelding dient u opnieuw een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door Suikerarrangement zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Suikerarrangement op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Suikerarrangement zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Suikerarrangement uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van Suikerarrangement. In dergelijke gevallen zal Suikerarrangement uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van Suikerarrangement kan informatie over uw gebruik van de website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Suikerarrangement kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden.

Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van Suikerarrangement worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en Cookie Verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van Suikerarrangement. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacy beleid. Suikerarrangement maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van Suikerarrangement vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van Suikerarrangement gebruik maken. De cookies die door Suikerarrangement en adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Suikerarrangement kunnen worden opgenomen voor trainings- en coaching doeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Suikerarrangement, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacy regels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Suikerarrangement respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Suikerarrangement. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Suikerarrangement voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Suikerarrangement spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Suikerarrangement is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Suikerarrangement.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door Suikerarrangement zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Suikerarrangement via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via een e-mail naar  helpdesk@suikerarrangement.nl.

Wijziging van deze Privacy en Cookieverklaring

Suikerarrangement behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy en Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy en Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2022

Ontmoet je sugardate
Ik schrijf mij in!